Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Wójt Gminy Wólka Zaprasza na wizję lokalną

Wójt Gminy Wólka Zaprasza na wizję lokalną

– obserwacja wybranych miejsc i obszarów objętych SUiKZP w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

24 września 2018 roku o godzinie 13.30

zbiórka – Urząd Gminy Wólka.

W ramach działania moderatorzy i eksperci – w przestrzeni - zaprezentują w terenie intencje przyświecające zapisom studium uwarunkowań oraz przeprowadzona zostanie dyskusja podsumowująca w/w spotkanie.

 

 

Powrót